CZ RU DE
Advokátní a známková kancelář
Josef Ťoukálek
Slide1Slide2Slide3Slide4

Pozemkové, lesní a vodní právo
Poskytuji služby zejména v následujících oblastech:

Ve všech níže uvedených oblastech poskytuji právní konzultace, zpracovávám právní rozbory, sepisuji listiny a přijímám depozita. Zastupuji klienty v řízení před soudy všech stupňů, v rozhodčím řízení, v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a správními orgány. Snažím se eliminovat vleklé spory před soudy a správními úřady a proto vždy dávám nejprve klientům možnost vyřešit spory mimosoudní cestou.


Trestní a přestupkové právo

Odolávat trestněprávnímu postihu je vždy velice nemilé a může vést k závažným důsledkům pro jednotlivce i jeho okolí. Stále častěji dochází k případům, kdy trestní stíhání je vedeno proti osobě, která se trestného činu nedopustila, a orgány činné v trestním řízení pouze nesprávně vyhodnotili opatřené důkazy či je nesprávně posoudily. Dochází k častým chybám, kdy od počátku bylo trestní řízení protiprávní. Mojí úlohou je poskytnout obviněnému sofistikovanou odbornou právní pomoc při ochraně jeho práv v trestním řízení. Každý případ, ať je jakkoli složitý, jsem připraven Vám pomoci jej vyřešit, nebo alespoň zmírnit jeho případné následky. Poskytuji klientovi právní poradenství ve všech fázích trestního řízení. Mějte na zřeteli, že zde totiž není nejdůležitější hodnota peněz, ale hodnota vaší svobody.


Zastupuji též poškozené v trestním řízení o náhradu škody či klienty ve věci správního deliktu. Nabízíme komplexní řešení v případě nedbalostních trestných činů spáchaných při provozu na pozemních komunikacích (dopravní nehody), specializované právní poradenství poskytuji při přestupkovém řízení ve věcech pozbytí řidičského oprávnění (tzv. vybodování), přezkum oprávněnosti záznamu bodů, přezkum zákonnosti celého řízení, přezkum zákonnosti doručení písemností, apod.


Dále poskytuji poradenství podnikatelům a členům statutárních orgánů obchodních společností při jejich činnosti za účelem prevence trestní odpovědnosti. Právní služby související s hospodářskou trestnou činností zejména daňové a majetkové. Příprava a podání trestních oznámení. Právní rozbory, porady, konzultace a realizace komplexního řešení zadané problematiky.

Advokát v trestním řízení je nepostradatelný.

Obchodní a korporátní právo

Využijte mých zkušeností při zakládání družstev a ready made společností, zejména zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností či založení evropských společností, včetně jejich změn a související správy korporátních záležitostí. Poskytuji zastupování při organizaci a řízení valných hromad. Vyhotovím listiny související se změnami v orgánech obchodních společností. Dále nabízím založení nadace či nadačního fondu. Vyhotovím pro Vás zakládací smlouvu a další nezbytné dokumenty. Zpracuji a podám návrhy na zápis do obchodního či obdobného rejstříku. Využijte mého komplexního právního poradenství v oblasti korporátního práva, zastupování u soudů ve sporech z obchodního práva. Vypracuji smlouvy o prodeji a pronájmu podniku. Dále provádím úschovu cenných papírů a jiných listin, správu pohledávek a převody pohledávek. Vzhledem ke zhoršující se platební morálce v naší společnosti je samozřejmostí právní pomoc při vymáhání pohledávek, a to jak v soudním, tak i v rozhodčím řízení. Exekuce – pověření soudního exekutora k vymožení pohledávky klienta, součinnost se soudním exekutorem v průběhu exekučního řízení, sepis návrhů na zastavení exekučního řízení, návrhy na vyškrtnutí věcí ze soupisu, excindační žaloby. Dále nabízím likvidace obchodních společností, řešení směnečných vztahů. Vyhotovím pro vás obchodní smlouvy, smlouvy o dílo. V neposlední řadě zajišťuji dodržování povinností, jež ukládají klientovi platné právní předpisy, zejména plnění registračních a oznamovacích povinností, včetně povinnosti zakládat dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku.

Obchodujte úspěšně a minimalizujte možná rizika.

Právo duševního vlastnictví

Myšlenky nejsou sice hmatatelné, ale přesto mají svoji hodnotu. Proto je dobré se zamyslet, jak nejvhodněji své duševní vlastnictví před neoprávněnými zásahy zabezpečit. V oblasti duševního vlastnictví poskytuji svým klientům kvalifikované komplexní služby. V oblasti práv k patentům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům a v neposlední řadě též v oblasti autorských práv. Zastupuji klienty v řízení ohledně registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví, včetně zpracování smluv licenčních. Zastupuji též klienty v otázkách ochrany duševních práv pro případ porušení ze strany třetích osob, a to jak před soudy, tak v jednání s protistranou.


Moje běžná známkoprávní činnost zahrnuje známkové rešerše, podávání přihlášek, vedení řízení a sledování platnosti ochranných známek, námitky proti přihláškám ochranných známek a v neposlední řadě zastupování v soudních sporech. Pro své klienty zajišťuji komplexní proces známkové ochrany: podání přihlášky, zápis, obnovu a sledování. Počítačový software nás upozorní na blížící se termíny obnovy. Mohu tak předložit našim klientům seznam obnov ochranných známek, které je třeba provést v dalším kalendářním roce.


Monitoruji trh z hlediska případné zaměnitelnosti ochranných známek a posuzuji možné známkoprávní kolize. Doporučuji pak klientovi vhodnou strategii, jako je například podání námitek, připomínek a návrhů na "neplatnost či zrušení".Ceník ochranných známek zde.
Poptávkový formulář ochranných známek zde.


Chraňte výsledky své tvůrčí činnosti.

Hospodářská soutěž

Nabízím právní poradenství všem účastníkům trhu ve vztahu k dohodám narušujícím hospodářskou soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů. Napsal jsem několik knih na dané téma, některé byly vydány i v zahraničí, např. v Berlíně mi vyšla kniha s názvem Irreführende Geschäftspraktiken und das Recht gegen unlauteren Wettbewerb (Klamavé obchodní praktiky a právo proti nekalé soutěži). Tato publikace poskytuje německému čtenáři přehled právní úpravy týkající se soutěžního práva v České republice. Zastupuji a poskytuji právní poradenství v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zastupuji v soudních sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Nabízím právní rozbory, porady, konzultace a realizaci komplexního řešení zadané problematiky.

Nedejte se zaskočit žádnou životní situací.

Občanské právo

Zejména po rekodifikaci soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 jsou některé věci běžného života jinak zákonem upravené, než tomu bylo v minulosti a proto právní služby poskytované v tomto oboru jsem připraven poskytnout v celé jeho šíři. Provádím zastupování v soudních i občanskoprávních řízeních. Dále nabízím zastupování v dědickém řízení, sepsání závěti. Vyhotovím pro vás kupní smlouvy (i budoucí), darovací, směnné, zástavní smlouvy, služebnosti, pachtovní smlouvy atd. Vyhotovím návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí a to včetně zastupování v řízeních před katastrálním úřadem. Dále nabízím pomoc při výpočtu daně z nabytí nemovitostí a zpracování daňového přiznání. Provádím advokátní úschovy (úschovu listin i kupní ceny). Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Založím pro vás společenství vlastníků jednotek. Dále nabízím právní pomoc: ochrana osobnosti; předmanželské smlouvy, úprava rozsahu společného jmění manželů; rozvody sporné, nesporné, včetně majetkového vypořádání a úprav styku s nezletilými dětmi; pomoc matkám při nároku na výživné matce, úzce spolupracuji se soudními exekutory, kteří mají nyní možnost vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Na základě Vašich častých dotazů upozorňuji, že exekuce pozastavením řidičského oprávnění slouží jen k vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě, nikoliv běžného výživného. Dále nabízím pomoc při mimosoudním či soudním vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení. Nabízím právní poradenství a komplexní služby v souvislosti se správou bytového fondu pro města a obce. V neposlední řadě poskytuji též právní poradenství a služby pro družstva a společenství.

Braňte a prosaďte svá práva.

Pozemkové, lesní a vodní právo

Nabízím komplexní právní poradenství v oblasti vodního, lesního a pozemkového práva. Pomohu s transformací občanských sdružení ve vazbě na NOZ. Upravím stanovy, tak aby vyhovovaly ustanovení NOZ. Využijte mých zkušeností při zakládání a zastupování mysliveckých spolků. Jsem lektorem a zkušebním komisařem u ČMMJ,z.s. Zpracuji a podám návrhy na zápis do spolkového rejstříku. Vyhotovím smluvní dokumentaci a jiné listiny, jako je program členské schůze, zápis z členské schůze, vypracuji provozní řád, smlouvy o nájmu honitby a další požadované listiny související s právem myslivosti. Organizaci a řízení členských schůzí. V neposlední řadě nabízím pomoc při založení honebního společenstva. Poskytuji právní rozbory, porady, konzultace, zastupování při jednáních, před správními úřady a před soudy. 

K docílení spravedlnosti je třeba nutné úsilí.
Kontakt
JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c.,LL.M., DBA, advokát
Hradská 1660, 396 01 Humpolec

tel.: +420 776 668 666
e-mail: advokat@toukalek.cztoukalek@advokat-nonstop.cz
DS: h4tpf65

JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c, LL.M., DBA, advokát na Firmy.cz