CZ RU DE
Advokátní a známková kancelář
Josef Ťoukálek
Slide1Slide2Slide3Slide4

Ceník služeb

Cenu právní služby sjednává advokát individuálně s přihlédnutím k právní složitosti věci. 


Jednorázové právní poradenství
Odměna za jednorázové právní poradenství je účtována klientovi bezprostředně po jejím ukončení v sídle advokátní kanceláře. Za tím účelem
je vystaven klientovi účetní doklad. Odměna za jednorázové právní poradenství činí 3.500,- Kč a je splatná v hotovosti bezprostředně po skon-
čení právní porady. Lze sjednat smluvní odměnu hodinovou od 3.500,- Kč do 5.000,- Kč, za každou účelně započatou hodinu poskytování práv-
ních služeb, výše hodinové sazby závisí na složitosti případu a požadavku na rychlost jednání. K vyúčtování odměny stanovené hodinovou saz-
bou advokát klientovi přiloží seznam úkonů provedených ve věci s přehledem účelně stráveného času. Hodinová sazba je vhodná tehdy, pokud
nelze předem určit rozsah právních služeb, potřebný ke splnění klientova zadání, paušální odměna je stanovena paušální částkou za každý mě-
síc, nebo lze stanovit odměnu dle advokátního tarifu – Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cena
za právní služby je účtována vždy transparentně na základě přehledného vyúčtování. Klienti jsou vždy o výši odměny advokátem informováni
předem. Ujednání týkající se druhu, výše a splatnosti odměny a náhrady hotových výdajů jsou součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb.
Advokát není plátcem DPH.


Náhrada nákladů právního zastoupení před soudem - tzv. přísudek

V případě soudního sporu soud přizná na základě výsledků sporu úspěšné straně krom uplatněného nároku taktéž v samostatném výroku náhradu nákladů soudních řízení představující zejména zaplacený soudní poplatek a odměnu za právní zastoupení advokátem (tzv. přísudek), která je stanovena dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů a náleží klientovi, není-li mezi klientem a advokátem dohodnuto jinak.

Záloha

Při převzetí zastoupení nebo při požadavku na rozsáhlejší jinou právní službu požaduji složení zálohy, která zpravidla odpovídá rozsahu nej-
bližších 2 až 3 úkonů právní pomoci.

 

Řešení spotřebitelských sporů - informace

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů
pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Advokát dbá na důsledné dodržování práv spotřebitele dle zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Na žádost klienta-spotřebitele vydá advokát doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby dále vydá advokát písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.


Kontakt
JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c.,LL.M., DBA, advokát
Hradská 1660, 396 01 Humpolec

tel.: +420 776 668 666
e-mail: advokat@toukalek.cztoukalek@advokat-nonstop.cz
DS: h4tpf65

JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c, LL.M., DBA, advokát na Firmy.cz